ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató rögzíti, hogy a LIGA Akadémia Alapítvány (székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A., bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Bíróság 16PK.65282/1991/12) mint adatkezelő, miként kezeli és védi azon adatokat, amelyeket a képzéseken részt vevők a rendelkezésére bocsátanak.

2. A LIGA Akadémia Alapítvány az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a képzésen résztvevők személyes adatait.

3. Az adatkezelés célja: A LIGA Akadémia Alapítvány képzésein résztvevőkkel - a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvénynek megfelelő - felnőttképzési szerződés megkötése továbbá az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (288/2009 (XII. 15.) Kormányrendelet) által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a Nemzeti Munkaügyi Hatóság Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság részére.

4. Az adatkezelés jogalapja: A képzésen résztvevők a LIGA Akadémia Alapítvánnyal kötendő felnőttképzési szerződés aláírásával egyben hozzájárulnak személyes adataik LIGA Akadémia Alapítvány általi kezeléséhez. Az adatkezelésre kizárólag a LIGA Akadémia Alapítvány munkatársai jogosultak a 3. pontban meghatározott célból és mértékig.

5. A kezelt adatok köre: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve állampolgárság, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség, munkajogi státusz, nyelvismeret, szakmai végzettség.

6. Az adatkezelés időtartama: a felnőttképzési szerződés megkötéséről számított 5 év.

7. A képzésen résztvevők kérelmére a LIGA Akadémia Alapítvány tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A képzésen résztvevők kérhetik személyes adataik helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A képzésen résztvevők jogaik megsértése esetén jogosultak tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve jogosultak a jogaik érvényesítése érdekében bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

8. Adatbiztonság: A LIGA Akadémia Alapítvány megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve az elveszéstől.

Budapest, 2014. május 4.